Algemene voorwaarden

Artikel 1

Aanmelding vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen en te verzenden of bij de balie van de fitnessvestiging af te geven of u online aan te melden via onze website. Het lidmaatschap vangt aan, nadat Fitnesscentrum Heiloo het inschrijfformulier heeft ontvangen, op de datum zoals op het inschrijfformulier staat aangegeven. Na betaling van hetgeen verschuldigd is, ontvangt u een lidmaatschapspas welke u nodig hebt om toegang te verkrijgen tot de vestiging. Bij elke nieuwe inschrijving wordt €25 startkosten gerekend. Bij verlies, diefstal of anderszins in het ongerede raken van de Fitnesscentrum Heiloo-pas, kan een vervangende pas tegen betaling van € 7,50 worden verkregen. Deze pas en uw lidmaatschap blijft eigendom van Fitnesscentrum Heiloo. Bij verlies of beschadiging worden opnieuw kosten in rekening gebracht. Jongeren onder 15 jaar mogen uitsluitend sporten onder begeleiding van een volwassene en met toestemming van ouders of voogd. Minimale leeftijd 12 jaar.

Men dient 18 jaar of ouder te zijn om te kunnen sporten en/of om te kunnen aanmelden bij Fitnesscentrum Heiloo. Ben je jonger dan 18 jaar dien je toestemming te vragen van ouders of voogd.

Artikel 2

De periode van alle lidmaatschappen, die langer duren dan 4 weken, wordt niet stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode. Na het einde van de looptijd worden alle lidmaatschappen opvolgend verlengd met 4 weken. De opzegtermijn bedraagt 4 weken. Alle contributiegelden zijn bij vooruitbetaling verschuldigd. Betaling geschiedt per automatische incasso. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na de afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Bij een achterstand van betaling mag er geen gebruik meer worden gemaakt van de faciliteiten van Fitnesscentrum Heiloo, totdat de achterstand volledig is voldaan. Bij het twee keer of meer terugboeken/storneren van uw abonnementsgeld zonder vooraf ontvangen goedkeuring, rekenen wij per storno eenmalige kosten van minimaal € 15,- bovenop de betaling van het abonnementsgeld.

Bij gebreke van tijdige en/of volledige betaling van de maandelijkse termijnen, zal het restant van het totale contractbedrag onmiddellijk – en aldus zonder enige ingebrekestelling – opeisbaar zijn, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover. Het lid kan zijn lidmaatschap minimaal 4 weken van te voren, voor het verstrijken van de overeengekomen termijn, schriftelijk via ons uitschrijfformulier te beëindigen en wanneer de gehele achterstand is voldaan. Uitschrijving  per e-mail wordt niet in behandeling genomen. Indien het lid de gegeven overtreedt, is zulks een reden om het lid toegang verder te ontzeggen, alsmede de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt.

Artikel 3

Fitnesscentrum Heiloo behoudt zich het recht de tarieven jaarlijks te wijzigen met een maximaal van € 2,00 per 4 weken. Het lid is niet gerechtigd om de overeenkomst als gevolg van een tariefswijziging te ontbinden. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding.

Artikel 4

Fitnesscentrum Heiloo behoudt zich het recht voor om openingstijden te wijzigen. Als het lid geen gebruik maakt van het recht tot onbeperkt trainen, die aangeboden worden door Fitnesscentrum Heiloo vindt geen restitutie van de contributie plaats. Op officiële en erkende feestdagen is Fitnesscentrum Heiloo gerechtigd gesloten te zijn zonder dat dit zal leiden tot contributievermindering of teruggave.

Artikel 5

Het contributiebedrag dient ook te worden betaald, indien het lid geen gebruik maakt of geen gebruik kan maken van de faciliteiten van Fitnesscentrum Heiloo. U kunt ook uw abonnement niet vroegtijdig opzeggen of tijdelijk stopzetten om medische redenen, vakantie. Bij overlijden kan het lidmaatschap vroegtijdig worden beëindigd. Tevens is het mogelijk om uw lidmaatschap over te dragen naar een ander persoon. Degene die het lidmaatschap overneemt betaald eenmalig €5,- administratiekosten. Bij verhuizing meer dan 20 km is het mogelijk om op te zeggen met inachtneming van 1 maand opzegtermijn en u dient een bewijs van inschrijving te tonen van uw nieuwe gemeente.

Artikel 6

a. Het gebruik van de apparatuur, het volgen van groepslessen of activiteiten van welke aard ook, bij Fitnesscentrum Heiloo, is geheel voor eigen risico van het lid. Bb. Fitnesscentrum Heiloo, de bedrijfsleider en overige werknemers en/of andere hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid en / of derden, ontstaan op welke wijze dan ook. c. Fitnesscentrum Heiloo, de bedrijfsleider en overige werknemers en/of andere hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid en/of derden. Tevens zal de deelnemer Fitnesscentrum Heiloo vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze.

Artikel 7

Bij het afsluiten van een abonnement met overstap actie: Er hoeft geen starterskosten betaald te worden, de actie is alleen geldig bij het afsluiten van minimaal één jaar abonnement, wordt er een looptijd van maximaal één jaar overgenomen, en dient een bewijs van uitschrijving te worden getoond tijdens de inschrijving. Bij een abonnement afgesloten via de overstapactie geldt, dat bij een opzegging tijdens de periode dat het lidmaatschap actief is, de gratis sportperiode terug betaald dient te worden.

Artikel 8

De algemene voorwaarden en de huisregels van Fitnesscentrum Heiloo staan op de website www.fitnesscentrumheiloo.nl en zijn bij de balie van Fitnesscentrum Heiloo op te vragen. Door zijn inschrijving verklaart het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van Fitnesscentrum Heiloo te accepteren en hierna te handelen. Deze Algemene Voorwaarden tezamen met de Overeenkomst beheersen de rechtsverhouding tussen Fitnesscentrum Heiloo en het lid. Bij in overtreding van een van onze huisregels behoudt Fitnesscentrum Heiloo het recht het lidmaatschap te beëindigen.

Artikel 9

De kluisjes die Fitnesscentrum Heiloo beschikbaar stelt zijn uitsluitend voor gebruik van 1 dag. Mocht dit langer zijn dan 1 dag  is Fitnesscentrum Heiloo gerechtigheid deze kluisjes open te maken.